GALERIES

GALERIES

Seccions de formigó armat HAC-40 (Fck= 40 N/mm2) i armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues petites.

Elements tridimensionals pera formació de galeries en varies dimensions de ample i alt i amb adequació de gruixos cada 5 cm per optimització de carregues i armats

Dues tipologies bàsiques, la una en forma de marc rectangular tancat i la altre amb elements independents be sigui amb base i tapa totalment prefabricats o bé amb hastials i tapa prefabricats i llosa inferior ferrallada i formigonada in situ.

Es podran prefabricar elements singulars com aletes de passos inferiors, elements de entregues entre línies de galeries independents, pous de accés,...

Les juntes es podran tractar amb mascle-famella o amb unions formigonades in situ o be amb juntes de goma per estanqueïtat.