MURS DE CONTENCIÓ

MURS DE CONTENCIÓ

Seccions de formigó armat HAC-40 (Fck= 40 N/mm2) i armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues petites.

Seccions de formigó post-tensat HAC-50 (Fck=50 N/mm2), armadura activa amb cable engrassat Y1860 S7 i beina, armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues grans.

Elements per a contenció de terres o altres elements. Bàsicament podran ser murs de gravetat amb sabata incorporada o murs empotrats en sabata in situ, nervats, masssissos o se secció variable tan nervats com massissos.

Els murs podran ser utilitzats pera la construcció de dipòsits tan circulars com rectangulars de varies dimensions i alçades segons la capacitat a aconseguir de cabuda de líquids o sòlids.

La façana vista dels hastials del mur podrà ser tractada com un tancament de acabat exterior tant en quant a colors com a texturitzats