PILARS

PILARS

Seccions de formigó armat HAC-40 (Fck= 40N/mm2) i armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, de dimensions en planta variables, de 5 en 5 cm i longituds fins a 18 metres.

Les arrencades dels pilars poden ser amb sistema tradicional de calze, amb sistemes de fixació mecànica tipus PEIKKO, amb beines per ancoratge de les esperes o amb sistema mixta PEIKKO + beines per pilars amb grans sol·licitacions. Per entregues intermitges els recolzaments poden ser isostàtics amb mènsules o hiperestàtics amb beines i reserva de formigonat al pilar. Les entregues a cap del pilar seran segons l'element de coberta recolzat, amb beines de connexió per esforços horitzontals.